FEDEK ve Bölüm Kalite

Program Çıktıları

Küçült Yazı Tipi Büyüt

 PÇ1.    Biyoloji alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

PÇ2.    Biyoloji alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

PÇ3.    Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

PÇ4.    Biyoloji alanında günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

PÇ5.    Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

PÇ6.    Biyoloji alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

PÇ7.    Biyoloji alanında problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

PÇ8.    Biyoloji alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

PÇ9.    Biyoloji alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

PÇ10.  Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

PÇ11.  Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

PÇ12.  Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

PÇ13.  Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

PÇ14.  Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

PÇ15.  Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

PÇ16.  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

PÇ17.  Biyoloji alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

PÇ18.  Biyoloji alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

PÇ19.  Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

PÇ20.  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak biyoloji alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

PÇ21.  Biyoloji alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ileri düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

PÇ22.  Biyoloji alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

PÇ23.  Biyoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

PÇ24.  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.